Tjänster

Förbränning

Förbränning är en viktig del i många processer även om dess syfte kan variera. Oavsett om syftet är destruktion av en oönskad biprodukt eller att generera värme så är en effektiv förbränning viktig för processens lönsamhet och miljöpåverkan. Billigare bränslen brukar generellt vara av lägre kvalité och kan öka risken för driftproblem och emissionsbildning. Vilka alternativ som finns för att åtgärda ett problem eller öka effektiviteten är dock beroende av processen och dess syfte. AEEC kan bistå vid problem med en befintlig anläggning eller uppskatta eventuella konsekvenser av ett bränslebyte eller annan processförändring. 

Emissioner

Emissioner så som partiklar eller svavel- och kväveoxider är något som många industrier jobbar aktivt med att minska. I vissa fall går det att minska själva emissionsbildningen i processen. Där detta inte är möjligt får istället reningsutrustning användas. Beroende på process ges olika möjligheter att applicera primära eller sekundära åtgärder. AEEC kan bistå med genomgång av lämpliga åtgärder för minskade emissioner. 

Koldioxidinfångning

Att fånga in koldioxid från förbränning av fossila bränslen fick mycket uppmärksamhet under början av 2000-talet, framför allt inom kraftindustrin. Med tiden har intresset ökat även inom andra industrisektorer. Under de senaste åren har det dessutom pratats alltmer om CCS från biogena bränslen, så kallad BECCS. BECCS gör det teoretiskt möjligt för en anläggning att uppnå netto negativa utsläpp av CO2. BECCS skulle exempelvis kunna användas på lämpliga anläggningar för att kompensera för andra emissionskällor där omställning till klimatneutral verksamhet inte är möjligt. Med den senaste tidens ökade priser på bränslen och utsläppsrätter börjar koldioxidinfångning bli mer attraktivt även ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Ett flertal tekniker har föreslagits för infångning av koldioxid, alla med sina egna för- och nackdelar. Vilken teknik som är mest lämpad är beroende på den ursprungliga processen. Med sin kunskap och erfarenhet kan AEEC ta reda på vilka förutsättningar och möjligheter det finns för implementering av koldioxidinfångning inom er verksamhet. 

Miljölagstiftning och rapportering

En viktig del av en anläggningsägares uppdrag är att följa rådande lagstiftning och genomföra den uppföljning och rapportering som krävs. Både anläggningar och regelverk tenderar dessutom att genomgå förändringar över tid. AEEC tillhandahåller vid behov hjälp med genomgång av lagstiftning och rapporteringsunderlag för att säkerställa att rådande krav är uppfyllda. 

Forskning och utveckling

För att kunna utveckla en ny eller befintlig process krävs ofta extra höga krav på insamling och genomgång av data. Konventionella mät- och analysmetoder är inte alltid tillräckliga för att täcka ett sådant behov. Orsaken kan vara ett behov av ökad noggrannhet eller att data behöver samlas in från tidigare ej undersökta och svåråtkomliga delar av processen. Genom sin unika erfarenhet av att bedriva denna typ av verksamhet kan AEEC erbjuda stöd inom så väl planering, utförande och utvärdering av projekt som ställer extra höga krav.